I. Bendrosios WALTER GROUP tinklalapių naudojimosi sąlygos

I.1. Taikymo sritis ir paslaugų apimtis

(1) Šių naudojimosi sąlygų objektas – įmonės „LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG“ ir su ja susijusių koncernų (toliau – „WALTER GROUP“) tinklaviečių (toliau – „Tinklavietė“) naudojimasis.

(2) Šiame puslapyje pateikiamos bendrosios tinklavietės naudojimosi sąlygos. Atidarydami arba naudodamiesi tinklaviete (toliau – „Naudojimasis“) visi vartotojai ir lankytojai (toliau – „Vartotojas“) pripažįsta Bendrųjų naudojimosi sąlygų galiojimą. WALTER GROUP pasilieka teisę bet kada savo nuožiūra keisti naudojimosi sąlygas.

(3) Galimybė registruotiems vartotojams:
Vartotojas, paspaudęs laukelį „Sutinku“ arba „Siųsti“, sutinka su tinklavietės naudojimosi sąlygomis kaip su jį įpareigojančiomis nuostatomis. WALTER GROUP pasilieka teisę savo nuožiūra keisti egzistuojančias naudojimosi sąlygas. Vartotojas, norėdamas ir toliau naudotis WALTER GROUP paslaugomis, pirmiau nurodytu būdu, t.y. paspausdamas laukelį „Sutinku“ arba „Siųsti“, turi dar kartą sutikti su pakeistomis naudojimosi sąlygomis.

(4) WALTER GROUP tinklavietėje siūlo klientams, transporto partneriams ir pretendentams skirtą informaciją apie sektorių ir įmones. Tam tikromis paslaugomis (pvz., „LOADS TODAY“, „Klientų portalu CONNECT“) gali naudotis tik registruoti vartotojai.

(5) WALTER GROUP turi teisę visiškai arba iš dalies užblokuoti tinklavietę ir savo nuožiūra keisti tinklavietės turinį bei paslaugas. WALTER GROUP negarantuoja nepertraukiamo WALTER GROUP tinklavietės prieinamumo. Niekas negali įgyti teisės reikalauti, kad WALTER GROUP tinklavietė būtų palaikoma ir ja galima būtų naudotis.

I.2. Intelektinės nuosavybė ir saugomos teisės

(1) Visas tinklavietės turinys (iliustracijos, tekstai, formuluotės, ženklai, nuotraukos, paveikslėliai, video įrašai, grafikai) yra WALTER GROUP arba jos sutarties partnerių intelektinė nuosavybė. Vartotojas, naudodamasis WALTER GROUP tinklaviete, neįgyja jokių licencijos arba kitokių naudojimosi teisių į tinklavietės teises (pvz., pramoninės nuosavybės teises, autoriaus teises, susijusias saugomas teises ir t.t.). Be išankstinio rašytinio WALTER GROUP sutikimo draudžiama keisti, kopijuoti, dauginti, naudoti, papildyti arba kitokiu būdu naudoti WALTER GROUP tinklavietėje patalpintus ženklus, dizainą, nuotraukas, paveikslėlius, tekstą, teksto dalis ir kitokį tinklavietės turinį. Ši nuostata netaikoma medžiagos, kurią aiškiai siūloma naudoti, dauginimui ir naudojimui.

I.3. Atsakomybė

(1) WALTER GROUP atsako už visokio pobūdžio žalą, kurią vartotojas patyrė naudodamasis WALTER GROUP tinklaviete, tik tuo atveju, jei žala atsirado dėl tyčinių veiksmų arba grubaus aplaidumo.

(2) WALTER GROUP neprisiima jokios atsakomybės nei už vartotojo patirtą tiesioginę(-ius), nei už netiesioginę(-ius) žalą arba nuostolius nepriklausomai nuo to, ar tokia žala ar nuostoliai patiriami dėl sutarties, žalos (nuostolių) atlyginimo teisės (įskaitant aplaidumą) arba patiriami bet kokiu kitokiu būdu, jei juos galima priskirti vienai iš šių kategorijų::

(i) Negautas pelnas ir netiesioginė žala
(ii) Atsitiktiniai nuostoliai ir negautas pelnas
(iii) Neišnaudotos verslo galimybės
(iv) Idealiųjų vertybių (angl. „good will“) ir duomenų praradimas

(3) WALTER GROUP ėmėsi visų galimų veiksmų, kad užtikrintų, jog WALTER GROUP tinklavietėje talpinama informacija talpinimo metu būtų teisinga ir pilna. WALTER GROUP neprisiima atsakomybės ir negarantuoja už tokią tinklavietėje suteikiamą informaciją, kaip, pvz., informacija atsisiuntimui, trečiųjų šalių siūlomas paslaugas, išorės nuorodas arba kitą turinį, kuriais tiesiogiai arba netiesiogiai naudojamasi per WALTER GROUP tinklavietę arba iš jos galima atsidaryti tinklavietes, kuriose naudojamasi tokiomis paslaugomis, informacija, nuorodomis arba turiniu. WALTER GROUP taip pat pasilieka teisę be išankstinio pranešimo keisti arba papildyti patalpintą informaciją.

(4) WALTER GROUP neatsako už žalą, kurią vartotojas patyrė pats netinkamai naudodamasis arba piktnaudžiaudamas vartotojo paskyra, taip pat už žalą, kuri patirta piktnaudžiaujant identifikacijos požymiais arba jei jie prarandami, arba už žalą, patirtą dėl vartotojų išsaugotų duomenų.

I.4. Prieinamumas

(1) WALTER GROUP stengiasi nuolat palaikyti tinklavietę ir ją laikyti prieinamą, tačiau tai daro atsižvelgdama į turimas technines, ekonomines, įmonės ir organizacines galimybes.

(2) WALTER GROUP neprisiima jokios atsakomybės ir negarantuoja, kad WALTER GROUP tinklavietė nepertraukiamai arba ištisai būtų pasiekiama, arba kad jos turinys nepertraukiamai arba ištisai būtų prieinamas, taip pat, kad tinklavietė arba turinys neturėtų klaidų arba, kad klaidos bus šalinamos, taip pat neprisiima jokios atsakomybės ir negarantuoja, kad WALTER GROUP tinklavietė arba pagalbinės priemonės (pvz., serveriai) nebus užkrėsti virusais arba kitais pavojingais komponentais. WALTER GROUP pabrėžia, kad neprisiima jokios atsakomybės už bet kokio pobūdžio žalą, patirtą dėl WALTER GROUP tinklavietės arba pagalbinių priemonių naudojimosi, jei tai leidžiama teisės aktais.

(3) WALTER GROUP neprisiima jokios atsakomybės už laiką, kai dėl techninių arba kitokių problemų tinklavietė yra nepasiekiama.

I.5. Išorės nuorodos

WALTER GROUP tinklavietėje patalpinta išorės nuorodų, kuriomis atidaromos trečiųjų šalių tinklavietės. WALTER GROUP neturi jokios įtakos išorės tinklaviečių, į kurias pateiktos nuorodos, prieinamumui, kokybei ir turiniui, todėl neprisiima jokios atsakomybės už išorės tinklaviečių turinį, pažeidžiantį galiojančius teisės aktus arba kitokiu būdu vartotojams sukeliantį žalą.

I.6. Saugūs tinklalapiai

Svetainėje yra dalinai įdiegti „SwissSign“ SSL sertifikatai. Kad būtų apsaugota nuo „Phishing“ (sukčiavimo), „SwissSign“ SSL sertifikatai ne tik efektingai šifruoja vartotojo duomenis jų perdavimo žiniatinklio serveriui metu, bet ir nustato teikėjo tapatumą (WALTER GROUP) bei svetainės tikrumą.

Vartotojas pareiškia, kad jam yra žinomos „SwissSign Gold CP/CPS“ (repository.swisssign.com) ir „SwissSign Gold End User Agreements“ (repository.swisssign.com) bendrosios nuostatos, jis jas perskaitė, pripažino ir jų laikysis. WALTER GROUP vartotojo atžvilgiu neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su SSL sertifikato naudojimu.

I.7. Slaptažodžiai ir vartotojo paskyros

(1) Tam tikromis paslaugomis (pvz., „LOADS TODAY“, „Klientų portalu CONNECT“) gali naudotis tik registruoti vartotojai. Vartotojas, užsiregistravęs tinklavietėje ir WALTER GROUP jį patikrinus, gauna slaptažodį, kuriuo naudojantis galima prisijungti prie vartotojo paskyros.

(2) Vartotojas atsakingas už slaptažodžio ir kitų galimų duomenų konfidencialų laikymą, taip pat už visus naudojantis vartotojo paskyra atliekamus veiksmus. WALTER GROUP reikia nedelsiant pranešti apie bet kokį neautorizuotą vartotojo paskyros naudojimą arba kitus saugumo pažeidimus. Vartotojo paskyros registravimas arba prisijungimas, siekiant naudotis prenumeruojamomis paslaugomis, yra susietas su vartotojo partnerio numeriu. Vartotojas neturi teisės atskleisti partnerio numerio arba slaptažodžio kitiems asmenims ir leisti jiems naudotis šiais duomenimis. Jei vartotojas atskleidžia partnerio numerį ir (arba) slaptažodį, galimas vartotojo paskyros ištrynimas arba prenumeruojamų paslaugų teikimo nutraukimas.

(3) Duomenų, turinio ir informacijos, kuriuos vartotojas sužino naudodamasis savo vartotojo paskyra, negalima perduoti tam teisės neturintiems asmenims.

(4) WALTER GROUP, nenurodydama priežasčių, pasilieka teisę neleisti registruotis arba prisijungti prie paskyros, siekiant gauti prenumeruojamas paslaugas, grupė taip pat pasilieka teisę atmesti tokius prašymus. WALTER GROUP, nenurodydama priežasčių, taip pat turi teisę užblokuoti bet kokią vartotojo paskyrą arba naudojimąsi bet kokiomis prenumeruojamomis paslaugomis.

I.8. Kenkėjiškos medžiagos siuntimas

WALTER GROUP draudžia siųsti kompiuterines programas, rinkmenas arba kitokią medžiagą, kuriose yra kenkėjiškų ir (arba) pertraukiančiųjų elementų, kaip pvz., virusus, suklastotas rinkmenas, „paslėptąsias“ rinkmenas (pvz., į „audio“ formato rinkmenas integruotus paveikslėlius), šnipinėjimo programas – vadinamąsias interneto kirmėles (angl. „worms“), vadinamuosius „Trojos arklius“ arba programas „Bots“, siekiant paslinkti ekraną, atvaizduoti daugiau ekranų ir siekiant užsiimti kitais veiksmais, kuriais iš esmės galima pažeisti tinklavietės vientisumą ir sutrikdyti veikimą arba internetinį bendravimą.

I.9. Elektroniniai išpuoliai

(1) Draudžiama rengti bet kokio pobūdžio elektroninius išpuolius prieš WALTER GROUP tinklavietę arba prieš bet kokius su tokiais veiksmais susijusius WALTER GROUP duomenis arba konkrečių vartotojų duomenis.

(2) Bet koks elektroninis išpuolis iš karto nulemia vartotojo, kurio paskyra naudojantis įvyko išpuolis, blokavimą, už tokį išpuolį inicijuojamas civilinis ir baudžiamasis persekiojimas.

 

 

II. Bendrosios duomenų apsaugos pastabos

II.1. Teisės aktai

WALTER GROUP visus per WALTER GROUP tinklavietę perduodamus ir suteikiamus duomenis traktuoja laikydamasi galiojančių Austrijos Respublikos duomenų apsaugos įstatymo nuostatų.

II.2. Vartotojo sutikimas leisti naudoti duomenis

(1) Vartotojas sutinka gauti WALTER GROUP siunčiamą informaciją, naujienraščius ir reklaminę medžiagą elektroniniu būdu (pvz., el. paštu). Šį sutikimą galima bet kada atšaukti – spustelėjus nuorodą „Atsisakyti“ naujienraštyje arba išsiuntus el. laišką adresu:: austria@lkw-walter.com

(2) Vartotojas aiškiai pareiškia sutinkantis, kad, priklausomai nuo vartotojo interneto naršyklės nustatymų, WALTER GROUP naudotų slapukus, ypač išsaugotų slapukus vartotojo kietajame diske. Išsamesnė informacija šiuo klausimu pateikiama II.6. punkte (Slapukai).

(3) Vartotojas bet kada gali atšaukti savo sutikimą, kad WALTER GROUP rinktų ir išsaugotų asmeninius duomenis (Austrijos Respublikos duomenų apsaugos įstatymo [DSG] 28 §). Norėdamas tai padaryti, vartotojas turi išsiųsti el. laišką šiuo adresu: austria@lkw-walter.com.

II.3. Teisė į informaciją, informacijos ištaisymą arba ištrynimą

Vartotojas bet kada gali pasinaudoti teise gauti informaciją, ištaisyti arba ištrinti išsaugotus duomenis laikantis Austrijos Respublikos duomenų apsaugos įstatymo [DSG] numatytų sąlygų (ypač 26–28 § numatytų sąlygų). Šiuo klausimu vartotojas gali susisiekti su WALTER GROUP adresu: austria@lkw-walter.com.

II.4. Išorės paslaugų teikėjai

WALTER GROUP tinklavietė kuriama ir prižiūrima kartu su išorės paslaugų teikėjais. Paslaugų teikėjams paslaugų kūrimo ir bandymo tikslais tam tikrais atvejais perduodami anoniminiai duomenys. Kai kuriais atvejais paslaugų teikėjai gali naudotis ir atviraisiais duomenimis. Tačiau paslaugų teikėjai sutartimis yra įpareigoti gautus duomenis naudoti vien tik laikantis WALTER GROUP nurodymų ir, pabaigus darbus, ištrinti šiuos duomenis.

II.5. Duomenų saugumas

WALTER GROUP stengiasi užtikrinti kiek įmanoma saugesnį keitimąsi duomenimis per interneto priemones, tačiau ir vartotojų prašome imtis įgyvendinamų priemonių, kad naudojimasis internetu būtų saugus (naujausia naršyklės versija, priėjimo duomenų neatskleidimas interneto platformose).

II.6. Slapukai

(1) Siekiant, kad vartotojas interneto svetainėje galėtų atlikti daugiau veiksmų ir kad interneto svetainė vartotojui būtų patogesnė naudotis, naudojami vadinamieji slapukai.


(1.1) Pasibaigus naršyklės seansui beveik visi WALTER GROUP naudoti slapukai yra automatiškai pašalinami iš vartotojo standžiojo disko (laikinieji slapukai). Laikinieji slapukai reikalingi, pavyzdžiui, vartotojui suteikiant tam tikrų blankų funkcijų galimybę keliuose tinklalapiuose. Be to, WALTER GROUP naudoja ir slapukus, kurie paliekami vartotojo standžiame diske (nuolatiniai slapukai). Šių nuolatinių slapukų galiojimo laikas yra nuo 1 iki 10 metų ir pasibaigus nustatytam laikui jie pašalinami automatiškai arba juos gali pašalinti vartotojas rankiniu būdu. Šių slapukų (nuolatinių slapukų) pagrindinis tikslas yra kuo geriau pritaikyti svetainės funkcijas vartotojo pageidavimams ir kad vartotojui būtų patogiau ja naudotis.


(1.2) Trečiųjų šalių slapukai (vadinamieji „Third-Party-Cookies“)
WALTER GROUP bendradarbiauja su trečiosiomis šalimis (reklamos partneriais), kurie padeda sukurti įdomesnes svetainės funkcijas klientams. Todėl naudojantis svetaine vartotojo standžiajame diske išsaugomi ir trečiųjų šalių slapukai (laikinieji ir nuolatiniai slapukai). Trečiųjų šalių slapukų tikslas yra suteikti trečiosioms šalims galimybę skirti tikslingą reklamą vartotojams. Aiškiai atkreipiame dėmesį į tai, kad WALTER GROUP neprisiima atsakomybės už tai, ar trečiosios šalys teisėtai naudoja slapukus.


(1.3) Slapukai (WALTER GROUP ir trečiųjų šalių) negauna asmeninių duomenų. Renkami tiktai pseudoniminiai duomenys naudojant „User-ID“ (vartotojo ID). Tai, pavyzdžiui, duomenys, kokius tinklalapius peržiūrėjo vartotojas, kokio turinio jis ieškojo ir pan. Šie pseudoniminiai duomenys niekada nebus susieti su asmeniniais vartotojo duomenimis.


(1.4) Vartotojas gali įtakoti slapukų naudojimą atitinkamais nustatymais vartotojo naršyklėje. Pavyzdžiui, galima sutikti su slapukų naudojimu visais atvejais, tik tam tikrais atvejais arba visiškai juos atmesti. Tačiau dėl pakeistų nustatymų sumažėja WALTER GROUP tinklavietės siūlomų paslaugų spektras.

II.7. Tinklavietės analizė

(1) WALTER GROUP tinklavietė naudoja „Google Analytics“ įrankį – įmonės „Google Inc.“ („Google“) tinklaviečių analizės priemonę. Įrankis „Google Analytics“ naudoja vadinamuosius slapukus – tekstines rinkmenas, kurios išsaugomos vartotojo kompiuteryje ir padeda analizuoti vartotojo naudojimosi tinklaviete veiksmus. Naudojantis slapukais gauta informacija apie vartotojo naudojimosi šia tinklaviete veiksmus paprastai perduodama „Google“ serveriui JAV ir ten yra išsaugoma. Tačiau tais atvejais, kai nustatomas IP adreso anoniminis režimas šioje tinklavietėje, vartotojo IP adresą įmonė „Google“ Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo valstybėse prieš tai sutrumpina. Tik išimtiniais atvejais „Google“ serveriui JAV perduodamas pilnas IP adresas ir ten jis sutrumpinamas. Įmonė „Google“ šią informaciją naudoja WALTER GROUP užsakymu, siekdama įvertinti vartotojo naudojimosi šia tinklaviete veiksmus, norėdama parengti ataskaitas apie tinklavietėje atliekamus veiksmus ir teikdama kitas su naudojimusi tinklaviete ir internetu susijusias paslaugas WALTER GROUP. IP adresas, kurį pasitelkiant įrankį „Google Analytics“ pateikė vartotojo naršyklė, nelyginamas su kitais „Google“ turimais duomenimis.

(2) Vartotojas gali išvengti slapukų išsaugojimo naršyklės programinėje įrangoje atitinkamai pakeitęs nustatymus. Atkreipiame vartotojo dėmesį į tai, kad tokiu atveju gali atsitikti taip, jog jis negalės naudotis visomis šios tinklavietės paslaugomis pilna apimtimi. Be to, vartotojas gali neleisti, kad įmonė „Google“ rinktų ir apdorotų pasitelkiant slapukus gautus ir su naudojimusi tinklaviete susijusius duomenis (įsk. vartotojo IP adresą), jei jis atsisiunčia ir įdiegia šioje nuorodoje patalpintą naršyklės įdieginį: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

II.8. Socialinių tinklų ir platformų įdieginiai

(1) Dalyje WALTER GROUP tinklavietės įdiegtos trečiųjų šalių (pvz., "AddThis", "Facebook", "Google Plus", "Twitter") programos ir trečiųjų šalių platformose (pvz., "Youtube") saugomas turinys. Nepaisant kruopštaus tokio turinio tikrinimo ir aktyviai įgyvendinamų priemonių, kuriomis užtikrinama duomenų apsauga, WALTER GROUP negali jokiu būdu paveikti trečiųjų šalių WALTER GROUP tinklavietėje renkamų vartotojo duomenų pobūdžio ir naudojimo. Atsakomybė už šiuos duomenis tenka tik šias programas ir turinį siūlantiems subjektams:

(1.1) Svetainėje yra „AddThis“ komponentai. „AddThis“ - tai „Bookmarking“ (žymėjimo) paslauga, kuri svetainės vartotojui suteikia galimybę parinktu tinklalapiu pasidalinti su kitais socialinių tinklų, pvz., „Facebook", „Twitter", „Google + " ir kt. vartotojais. Vartotojas gali dalintis svetainės turiniu, jį komentuoti ir įvertinti. Jei vartotojas naudoja „AddThis“ elementus, vartotojo interneto naršyklė sukuria tiesioginę sąsają su „AddThis“ serveriais ir parinktu socialiniu tinklu arba „Bookmarking“ paslauga. Naudojant „AddThis“ yra naudojami slapukai. Naudojimo metu gauti duomenys (pvz., naudojimo laikas arba naršyklės kalba) perduodami „AddThis LLC“ JAV ir ten apdorojami. Jei svetainės turinį siunčiate socialiniams tinklams, „Bookmarking“ paslaugoms ir pan., tarp apsilankymo svetainėje ir atitinkamo tinklo vartotojo profilio gali būti sukurta sąsaja. Išsamesnę informaciją apie „AddThis LLC“ vykdomą duomenų apdorojimą (įskaitant naudojimo tikslą) bei „AddThis LLC“ taikomą duomenų apsaugą rasite adresu http://www.addthis.com/privacy. Platesnę informaciją apie socialinių tinklų, „Bookmarking“ paslaugų ir pan. vykdomą duomenų apdorojimą ir taikomą duomenų apsaugą bei vartotojo nustatymo galimybes rasite atitinkamo teikėjo duomenų apsaugos nuostatose. WALTER GROUP neperduoda šių duomenų trečiajai šaliai. Naudodamas „AddThis“ laukus vartotojas sutinka su „AddThis LLC“ vykdomu duomenų apdorojimu, t.y., svetainėje http://www.addthis.com numatyta apimtimi. Bet kada vartotojas gali atsisakyti, kad jo duomenys būtų naudojami, nustatydamas „Opt Out Cookies“. Plačiau apie tai taip pat rasite ankščiau nurodytoje „AddThis LLC“ svetainėje. Jei vartotojas pageidauja, kad „AddThis“ nerinktų jo duomenų svetainėje, turi nenaudoti „AddThis“ elementų.

(1.2) „Facebook Inc.“ (įmonės buveinė: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV, trumpai – „Facebook“) siūlo tinklaviečių operatoriams įdieginius, kurie naudojami WALTER GROUP tinklavietėje. Šių įdieginių atpažinimo ženklas – „Facebook“ logotipas arba „Facebook“ mygtukai „Like“ (liet. „Patinka“) ir „Recommend“ (liet. „Rekomenduoju“). Vartotojui atidarius WALTER GROUP tinklavietės puslapį, kuriame yra toks įdieginys, vartotojo naršyklė sukuria sąsają su įdieginį siūlančio subjekto serveriais. Įdieginio turinį „Facebook“ tiesiogiai perduoda vartotojo naršyklei, tuomet įdieginys atitinkamai rodomas puslapyje. WALTER GROUP neturi jokios įtakos rodomo įdieginio turiniui. „Facebook“, esant tam tikroms aplinkybėms, gali registruoti vartotojo lankymąsi atitinkamuose tinklavietės puslapiuose ir priskirti tam tikrai „Facebook“ paskyrai, jei vartotojas yra užsiregistravęs tinkle „Facebook“ arba neseniai lankėsi „Facebook“ puslapyje arba puslapyje, kuriame siūlomas „Facebook“ turinys. Vartotojui aktyviai naudojantis įdieginiais, pvz., spaudžiant „Like“ mygtuką arba rekomenduojant kokį nors puslapį, vartotojo naršyklė taip pat tiesiogiai įmonei „Facebook“ perduoda atitinkamą informaciją, WALTER GROUP neturi įtakos tokiam informacijos perdavimui. Išsamesnė informacija apie įmonės „Facebook“ vartotojo duomenų naudojimo ir apdorojimo pobūdį, tikslą ir apimtį rasite „Facebook“ duomenų apsaugos skiltyje adresu http://www.facebook.com/policy.php Ten vartotojui taip pat pateikiama daugiau informacijos apie teises ir asmens apsaugos nustatymų galimybes. WALTER GROUP neturi jokios įtakos įmonės „Facebook“ duomenų rinkimo tikslui ir apimčiai, taip pat tolimesniam įmonės „Facebook“ atliekamam duomenų apdorojimui, WALTER GROUP taip pat neturi prieigos prie šių duomenų.

(1.3) „Twitter Inc.“ (įmonės buveinė: 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, JAV, trumpai – „Twitter“) siūlo tinklaviečių operatoriams įdieginius, kurie naudojami WALTER GROUP tinklavietėje. Šių įdieginių atpažinimo ženklas – „Twitter-Tweet“ arba „Follow“ mygtukai. Puslapiai, kuriuose patalpinti šie įdieginiai, sukuria tiesioginę sąsają su „Twitter“ ir, priklausomai nuo Jūsų prisijungimo tinkle „Twitter“ statuso, perduoda įvairius duomenis. Remiantis perduodamais duomenimis galima daryti išvadas apie interneto vartotojo veiksmus WALTER GROUP tinklavietėje, šias išvadas „Twitter“ gali naudoti savo tikslams. Pavaizduotas įdieginių turinys saugomas „Twitter“ serveriuose, WALTER GROUP tinklavietėje jis tik rodomas. WALTER GROUP neturi jokios įtakos įmonės „Twitter“ duomenų rinkimo tikslui ir apimčiai, taip pat tolimesniam įmonės „Twitter“ atliekamam duomenų apdorojimui, WALTER GROUP taip pat neturi prieigos prie šių duomenų. Išsamesnę informaciją apie „Twitter“ duomenų apsaugos nuostatas rasite adresu http://twitter.com/privacy

(1.4) „Google Inc.“ (įmonės buveinė: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV, trumpai – „Google“) siūlo tinklaviečių operatoriams įdieginius, kurie naudojami WALTER GROUP tinklavietėje. Šių įdieginių atpažinimo ženklas – „Google-Plus-One“ mygtukas. Puslapiai, kuriuose patalpinti šie įdieginiai, sukuria tiesioginę sąsają su „Google“ ir, priklausomai nuo Jūsų prisijungimo puslapyje „Google“ statuso, perduoda įvairius duomenis. Remiantis perduodamais duomenimis galima daryti išvadas apie interneto vartotojo veiksmus WALTER GROUP tinklavietėje arba paveikti „Google“ paieškos variklio rezultatus. Pavaizduotas įdieginių turinys saugomas „Google“ serveriuose, WALTER GROUP tinklavietėje jis tik rodomas. WALTER GROUP nesusijusi su įmonės „Google“ duomenų rinkimo tikslu ir apimtimi, taip pat su tolimesniu įmonės „Google“ atliekamu duomenų apdorojimu, WALTER GROUP taip pat neturi prieigos prie šių duomenų. Išsamesnę informaciją apie „Google“ duomenų apsaugos nuostatas vartotojas ras adresu http://www.google.com/intl/en/+/policy/+1button.html

II.9. Reklama pagal interesus / retargetingas

Svetainėje taikomos vadinamojo retargetingo technologijos. WALTER GROUP naudoja šias technologijas siekdama vartotojui suteikti įdomesnes interneto paslaugas. Ši technologija leidžia trečiųjų šalių svetainėse skirti reklamą vartotojams, kurie jau domėjosi WALTER GROUP svetaine, jos paslaugomis bei produktais.

WALTER GROUP įsitikinusi, kad individualizuotos reklamos pagal interesus rodymas vartotojui yra paprastai įdomesnis nei reklama be asmeninio sąlyčio. Šių reklaminių priemonių rodymas trečiųjų šalių svetainėse vykdomas slapukų technologijos ir ankstesnio naudojimosi pobūdžio analizės pagrindu. Ši reklamos forma vykdoma visiškai anonimiškai. Neišsaugomi jokie asmeniniai duomenys ir nesudaromi jokie vartotojų profiliai pagal asmeninius vartotojų duomenis.

 

III. Kitos nuostatos

III.1. Teismo vieta

Ši sutartis grindžiama Austrijos Respublikos teisės aktais. Ginčų sprendimo vieta – Komercinių bylų teismas Vienos m. Innere Stadt raj. (Gericht für Handelssachen in Wien, Innere Stadt) Galioja išskirtinai tik Austrijos Respublikos teisė, netaikomos Jungtinių Tautų pirkimo-pardavimo sutarčių nuostatos ir Austrijos tarptautinės privatinės teisės kolizinės nuostatos.

III.2. Pakeitimai ir papildymai, sutarties galiojimo išlyga

(1) Šią sutartį keisti ir papildyti galima tik raštu. Papildomi žodiniai susitarimai negalioja.

(2) Jei viena ar kelios šios sutarties nuostatos dėl bet kokios priežasties tampa negaliojančiomis, tai neturi įtakos likusių sutarties nuostatų galiojimui.
^ - Top

Ši interneto svetainė naudoja slapukus, kad vartotojas galėtų kuo geriau naudotis šia svetaine. Naudodamiesi šia interneto svetaine, sutinkate su slapukų išsaugojimu. Daugiau informacijos rasite: Naudojimo sąlygos